ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruka je poskytována po dobu 36 měsíců, včetně 12 měsíců na nátěr, počítáno od data nákupu.

2. Reklamace se uplatňuje doručením Prodávajícímu na adresu jeho sídla: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl kupujícím reklamované zboží spolu se záručním listem, platným dokladem o koupi a dopisem s popisem vznesených námitek podepsaným kupujícím.

3. Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Prodávající reklamaci uzná, bude Kupujícího písemně informovat o způsobu a termínu jejího vyřízení. Pokud bude reklamace zamítnuta pro její nedůvodnost, vrátí prodávající ve výše uvedené lhůtě reklamované zboží spolu s dopisem s vysvětlením důvodů zamítnutí reklamace na adresu kupujícího.

4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími příčinami, jako jsou: mechanické poškození, znečištění, nesprávné použití nebo servis v rozporu s doporučením výrobce obsaženým v montážním návodu dodaném se zbožím, použití nevhodného spotřebního materiálu, jakož i použití v rozporu se zbožím. se zamýšleným použitím.

5. Pochromované ráfky nejsou určeny pro použití v zimě, protože chemikálie a sůl používané k rozmrazování vozovek mohou poškodit nátěr. Pokud kupující tato doporučení nedodrží, nenese prodávající odpovědnost za případné škody z toho vyplývající.

6. Záruka se rovněž nevztahuje na neoprávněné opravy zboží, použití jiných než prodávajícím doporučených šroubů/matic při používání, konstrukčních změn nebo použití výrobků v rozporu s jejich určením.

7. Záruka se nevztahuje na: krytky, nálepky, středící kroužky, ventilátory, šrouby a matice.

8. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu náhradní zboží po dobu trvání reklamačního řízení.

REKLAMACE V ZÁRUCE

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, pokud má prodané Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka), a to v souladu s obecně platnými předpisy včetně občanského zákoníku (§ 556 a násl. občanského zákoníku) a zákona o právech spotřebitelů. .

2. Prodávající odpovídá v rámci záruky v případě zjištění fyzické vady do 2 (dvou) let ode dne dodání Zboží.

3. Záruční reklamace podávejte písemně na adresu prodávajícího: ul. Suwalska 2c/5, 16-427 Przerośl.

4. Pro zkvalitnění reklamačního řízení by reklamace měla obsahovat údaje o osobě či subjektu, který reklamaci podává (jméno a příjmení nebo celé jméno, kontaktní údaje), označení vady, datum zjištění vady a obsah žádosti. K oznámení by mělo být přiloženo Zboží a doklad o koupi.

5. Prodávající odpoví na reklamaci Kupujícího do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení reklamace. V případě zamítnutí/neoprávněné reklamace bude Zboží Prodávajícím zasláno zpět spolu s odpovědí na reklamaci na adresu Kupujícího uvedenou v reklamaci.

6. Není-li vada, která je základem reklamace, nepodstatnou vadou a není-li možné zboží vyměnit, vrátí prodávající kupujícímu dlužnou částku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o záruce.

7. Bez ohledu na výše uvedené má kupující alternativně nárok na záruku.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Převáděno podle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ EC (General Data Protection Regulation) – dále jen „GDPR“.

1. Následující osoby jsou společně Správci Vašich osobních údajů získaných v souvislosti s podáním objednávky/uzavřením smlouvy a plněním objednávky/dohody s „Punkt Handlowo-Usługowy ALUCENTER S.C. Łukasz Bielecki Marcin Myszkowski", NIP 84422559532:

a) Łukasz Bielecki

b) Marcin Myszkowski

Dále společně jen „společní správci“.

Společné kontaktní údaje pro společné správce:

Adresa: ul. Suwalska 2c/5 16-427 Przerośl

e-mailem: sklep@alucenter.eu

telefon: 692752562

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společnými správci pro účely:

a) provedení Vaší objednávky

b) případné vyřízení a uplatnění nároků vyplývajících z Vaší objednávky;

c) archivace;

d) účetní.

3. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

a. přístup k obsahu vašich údajů;

b. opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů;

c. vznést námitku proti zpracování údajů;

d. přenos dat;

e. podat stížnost příslušnému úřadu ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny advokátní kanceláři nebo odbornému zástupci za účelem uplatnění jakýchkoli nároků, které mohou být vůči vám splatné nebo v jiných záležitostech souvisejících s vaší objednávkou.

5. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny kurýrním společnostem za účelem vyřízení Vaší objednávky.

6. Společní správci nebudou s vašimi osobními údaji provádět operace zpracování, včetně profilování, které vedou k automatizovanému rozhodování.