WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu na adres jego siedziby: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, przez Kupującego reklamowanego towaru wraz z kartą gwarancyjną, ważnym dowodem zakupu oraz pismem zawierającym opis zgłaszanych zastrzeżeń podpisanym przez Kupującego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Sprzedający w przypadku uwzględnienia reklamacji pisemnie poinformuje Kupującego o sposobie oraz terminie jej załatwienia. Jeżeli reklamacja z uwagi na jej bezzasadność zostanie odrzucona Sprzedający z zachowaniem powyższego terminu odeśle reklamowany towar wraz z pismem wyjaśniającym powody odrzucenia reklamacji na adres Kupującego.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa niezgodna z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu otrzymanej wraz z towarem, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
 5. Felgi chromowane nie są przeznaczone do stosowania w okresie zimowym, gdyż chemia oraz sól stosowana do odmrażania dróg może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej. W przypadku niezastosowania się przez Kupującego do tych zaleceń, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego uszkodzenia.
 6. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw towaru, stosowania w okresie eksploatacji śrub/nakrętek innych niż zalecane przez Sprzedającego, zmian konstrukcyjnych lub używania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Gwarancji nie podlegają : dekielki, naklejki, pierścienie centrujące, wentylnice, śruby oraz nakrętki.
 8. Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu na czas trwania procedur reklamacyjnych towaru zastępczego.

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym Kodeksem cywilnym (art. 556 i nast. k.c.) oraz ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez upływem 2 (dwóch) lat od wydania Towaru.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi powinno być złożone pisemnie na adres Sprzedającego: ul. Suwalska 2c/5, 16-427 Przerośl.
 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), wskazanie wady, daty wykrycia wadu oraz treść żądania. Do zgłoszenia powinien być dołączony Towar wraz z dowodem zakupu.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Kupującego. W przypadku odrzucenia/bezzasadności reklamacji Towar zostanie odesłany przez Sprzedającego wraz z odpowiedzią na reklamację na adres Kupującego, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wada nieistotną oraz w razie braku możliwości wymiany Towaru Sprzedający zwróci Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 7. Niezależnie od powyższego, Kupującemu alternatywnie przysługuje uprawnienie z tytułu gwarancji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane w oparciu o art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

1. Następujące osoby wspólnie są Administratorami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem zamówienia/zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia/umowy z „Punkt Handlowo-Usługowy ALUCENTER S.C. Łukasz Bielecki Marcin Myszkowski”, NIP 84422559532:

a) Łukasz Bielecki

b) Marcin Myszkowski

Dalej zwani łącznie „Współadministratorami”.

Wspólne dane kontaktowe do Współadministratorów:

Adres: ul. Suwalska 2c/5 16-427 Przerośl

e-mail: sklep@alucenter.eu

telefon: 692752562

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadmistratorów w celach:

a) realizacji złożonego przez Państwa zamówienia

b) ewentualnego rozliczenia i dochodzenia roszczeń wynikających ze złożonego przez Państwa zamówienia;

c) archiwizowania;

d) księgowych.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. przenoszenia danych;

e. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej bądź profesjonalnemu pełnomocnikowi celem dochodzenia ewentualnych roszczeń, które przysługiwać mogą wobec Państwa lub w innych sprawach, związanych ze złożonym przez Państwa zamówieniem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim celem realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

6. Na Pani/Pana danych osobowych Współadministratorzy nie będą wykonywali operacji przetwarzania, w tym profilowania, których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.