ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Zakoupené zboží nelze vrátit, s výjimkou situace popsané v odst 2 níže.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Odstoupení od smlouvy probíhá v souladu s pravidly vyplývajícími z ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827, v platném znění).

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uvedené v odst 2 výše neplatí, pokud:

Za nákup zboží je spotřebitel povinen zaplatit částku nepřesahující 50 PLN (slovy: padesát zlotých),

kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím veřejné dražby, tedy aukce Allegro s příhozem,

Zboží jsou věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

Pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy v listinné podobě („PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ“) a zaslat jej prodávajícímu doporučeně na jeho adresu: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl.

Pro dodržení termínu uvedeného v odst 2 výše, postačí zaslat Prohlášení o odstoupení před uplynutím jeho platnosti.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat alespoň údaj, že spotřebitel odstupuje od smlouvy o prodeji zboží, název zboží, číslo nákupního dokladu, datum uzavření kupní smlouvy, datum převzetí Zboží, jméno a příjmení Spotřebitele, adresu Spotřebitele, číslo bankovního účtu Spotřebitele pro vrácení ceny za Zboží, podpis Spotřebitele a datum podání prohlášení. Spotřebitel může rovněž použít vzor Prohlášení o odstoupení tvořící přílohu č. 1 Pravidel. STÁHNĚTE SI ŠABLONU PROHLÁŠENÍ

Po předložení Prohlášení o odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen neprodleně vrátit Zboží Prodávajícímu, nejpozději však do 14. dne, kdy od smlouvy odstoupil. Ke splnění této lhůty postačí zaslat Zboží na adresu Prodávajícího uvedenou v § 1 odst. 1 písm. 1 Řádu, před uplynutím jejich platnosti. Nedodržení této lhůty opravňuje Prodávajícího odmítnout přijetí vrácení Zboží.

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží, odpovídající nákladům na doručení Zboží Prodávajícímu nebo zaslání vráceného Zboží poštou či kurýrem či jiným způsobem zvoleným Spotřebitelem. Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude vyzvednuto, což bude spojeno s jeho vrácením spotřebiteli.

Zboží by mělo být Prodávajícímu doručeno nebo zasláno kompletní v originálním balení spolu se sadou příslušenství a dokumenty obdržené od Prodávajícího při převzetí Zboží. V případě Zboží vyšší hodnoty Prodávající doporučuje Spotřebiteli zásilku pojistit.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užívání nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Při posuzování snížení hodnoty Zboží bere Prodávající v úvahu stav Zboží v době převzetí zásilky od Spotřebitele.

Jsou-li Zbožím ráfky pro automobily, považuje se za způsob použití jdoucí nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží montáž pneumatik na ráfky, tím spíše jejich montáž do vozidla a další použití. Zjistí-li Prodávající takové využití vráceného Zboží, má právo snížit částku tvořící cenu Zboží, které je předmětem vrácení, o částku odpovídající ztrátě hodnoty Zboží způsobené výše uvedeným způsobem použití. zboží Spotřebitelem. Za plnohodnotné Zboží, u kterého bude mít Spotřebitel nárok na vrácení plné ceny Zboží, tedy budou v případě ráfků považovány pouze ty ráfky, na které nebyly namontovány pneumatiky.

Po obdržení vráceného Zboží a ověření jeho poškození a stop používání vrátí Prodávající do 14 dnů částku představující cenu Zboží na číslo bankovního účtu Spotřebitele uvedené v Prohlášení o odstoupení od smlouvy. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, vrátí prodávající peněžní prostředky na bankovní účet přiřazený k platební kartě Objednatele.

Pokud si Spotřebitel při nákupu zboží zvolil jiný způsob dodání zboží na dobírku, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím (doprava zdarma s platbou předem), částka tvořící vratnou cenu zboží nezahrnuje dodatečné náklady na dodání zboží. vzniklé Spotřebiteli v důsledku volby Dobírka.dobírka.