PRODEJNÍ PRAVIDLA

ALUCENTER S.C.

§1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla se vztahují na smlouvy o prodeji na dálku uzavřené se společností Punkt Handlowo-Usługowy Alucenter S.C. Marcin Myszkowski Łukasz Bielecki občanské partnerství, adresa: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, NIP: 8442259532, REGON: 200143874, e-mail: sklep@alucenter.eu, tel.: 692752562 zapsán do Centrální evidence a informací o hospodářské činnosti (dále jen prodávající "), týkající se zboží aktuálně dostupného k prodeji u prodávajícího, zejména hliníkových ráfků, pneumatik a příslušenství kol.

Řád definuje pravidla pro prodej prodávajícím pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu www.alucenter.pl, e-mailu a telefonu.

§2

DEFINICE

INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod provozovaný Prodávajícím pod internetovou doménou www.alucenter.pl.

KUPUJÍCÍ - fyzická nebo právnická osoba, která provedla objednávku v Internetovém obchodě, která je spotřebitelem nebo nemá postavení spotřebitele.

SPOTŘEBITEL - Kupující, který je fyzickou osobou uzavírající kupní smlouvu s použitím komunikačních prostředků na dálku pro účely, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností.

PRAVIDLA - tato pravidla platí pro každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu.

ZBOŽÍ – movitá věc nabízená Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

OBJEDNÁVKA - prohlášení o vůli ke koupi zboží, podané kupujícím dálkovým vyplněním elektronického formuláře v Internetovém obchodě, jakož i e-mailem nebo telefonicky, způsobem umožňujícím prodávajícímu identifikovat kupujícího a zboží, které jsou předmětem kupní smlouvy, místo jejího vyzvednutí nebo dodání a způsob platby za zboží.

§3

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Informace o jednotlivém Zboží umístěné v Internetovém obchodě nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu občanského práva a měly by být považovány za výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

Ceny uvedené u zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH.

Zboží aktuálně v prodeji u Prodávajícího je zcela nové a nemá žádné výrobní ani právní vady. Pokud Prodávající prodává použité nebo poškozené Zboží, uvede tuto informaci v popisu Zboží spolu s uvedením odlišností od nového Zboží.

Objednávky lze provádět prostřednictvím formuláře uvedeného na Webové stránce, e-mailem nebo telefonicky se zástupcem Prodávajícího.

V případě Objednávky podané e-mailem je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, adresu, adresu pro odeslání Zboží, telefonní číslo, zvolený způsob platby, přesný název a číslo Zboží nebo odkaz (hyperlink ) k informacím o Zboží na Webových stránkách.

Je-li Kupujícím Spotřebitel, je po zadání objednávky při telefonickém rozhovoru se zástupcem Prodávajícího vyžadováno potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu nebo formou SMS (SMS). Za tímto účelem zašle Prodávající Spotřebiteli na jím poskytnuté údaje zprávu obsahující údaje o objednávce. Objednávka je považována za odeslanou, když Spotřebitel potvrdí podrobnosti objednávky prostřednictvím zpětné zprávy.

Po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zprávu potvrzující odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy.

§4

PLATBA A DORUČENÍ

Při zadávání Objednávky si Kupující zvolí způsob platby za Zboží. Úhradu ceny je možné provést formou platby předem - převodem na účet před odesláním Zboží ("PŘEDPIS") nebo na dobírku, tedy v hotovosti kurýrovi při převzetí zboží ("DOBÍRKA") . Subjektem poskytujícím online platební služby pro platby kartou je Blue Media S.A. Dostupné způsoby platby:

Kreditní karty:

*Vízum

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

*Maestro

Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společnosti.

Zboží je expedováno do 1-3 pracovních dnů po připsání finančních prostředků na firemní účet v případě platby předem nebo v případě platby na dobírku po provedení nákupu. Ve výjimečných situacích může být tato doba prodloužena na 10 dnů.

Po převzetí zásilky je Kupující povinen zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu poškození při přepravě. Vnější obal musí být neporušený (např. rozřezaný atd.). V případě zjištění poškození obalu je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit kurýrní společnosti. Kurýr je pak povinen sepsat škodní protokol, který ho opravňuje podat reklamaci na kurýrní společnost.

Každá zásilka je pojištěna.

Jakékoli nesrovnalosti týkající se souladu dodávky s objednávkou je třeba nahlásit ihned po obdržení zboží.

V případě chyby při balení balíků hradí prodávající náklady na odeslání nesprávně zabaleného zboží kupujícímu a zpětné poštovné. Náklady na opětovné odeslání řádně zabaleného zboží nese za běžných podmínek Kupující.

V případě ztráty zásilky vinou třetí osoby si prodávající vyhrazuje 28 pracovních dnů na objasnění situace, včetně podání reklamace kurýrní společnosti a jejím posouzení.

Doklad o koupi (účtenka/faktura s DPH), Předpisy a záruční list spolu s Návodem na montáž a použití jsou vždy umístěny v průhledné obálce na vnější straně obalu zásilky.

§5

PRAVIDLA MONTÁŽE RÁMŮ

Při nákupu ráfků je kupující povinen spárovat je s vozidlem dle katalogových parametrů výrobce. V případě, že vůz prošel úpravami odpružení, opravou karoserie nebo se jedná o limitovanou verzi daného modelu vozu, což má za následek nemožnost montáže ráfků standardních parametrů pro daný model vozu, neručí prodávající za nákup nepotřebných odpovídající ráfky.

Montáž ráfků by měla provádět kvalifikovaná osoba nebo specializovaný závod, který se tímto typem služeb profesionálně zabývá. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávnou montáž ráfků ani za případné poškození či jiné negativní vlivy.

Před montáží pneumatik na ráfky je kupující povinen pečlivě zkontrolovat, zda zakoupené ráfky nezasahují do jiných prvků odpružení nebo nevyčnívají přes obrys vozu.

Kupující je dále povinen před montáží zkontrolovat, zda jsou všechny ráfky stejně velké, zda mají všechny stejnou rozteč děr pro šroub, ET usazení a středící otvor.

Po ujetí 50-100 km po montáži ráfků utáhněte šrouby/matice zajišťující ráfky.

§6

ZÁRUKA KVALITY

Záruka za jakost na hliníkové ráfky prodávané prodávajícím je poskytována po dobu 36 měsíců, včetně 12 měsíců na lakování, počítáno od data nákupu. Záruční dobu na ostatní Zboží, na které se vztahuje záruka, uvádí Prodávající vždy v popisu Zboží uvedeného na Webu.

Reklamace se uplatňuje doručením Prodávajícímu na jeho adresu: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, Kupujícím reklamovaného Zboží spolu se záručním listem, dokladem o koupi a dopisem s popisem vznesených námitek, podepsaným Kupujícím („REKLAMACE“).

Reklamace bude posouzena do 14 dnů ode dne jejího podání. Pokud Prodávající reklamaci uzná, bude Kupujícího písemně informovat o způsobu a termínu jejího vyřízení. Pokud bude reklamace zamítnuta pro její nedůvodnost, vrátí prodávající ve výše uvedené lhůtě reklamované zboží spolu s dopisem s vysvětlením důvodů zamítnutí reklamace na adresu kupujícího.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími příčinami, jako jsou: mechanické poškození, znečištění, nesprávné použití nebo servis v rozporu s doporučeními výrobce obsaženými v Návodu k instalaci a použití dodaném se zbožím, použití nevhodného spotřebního materiálu, jakož i použití v rozporu se zbožím. se zamýšleným použitím.

Chromové ráfky nejsou určeny pro použití v zimě, protože chemikálie a sůl používané k rozmrazování vozovek mohou poškodit nátěr. Pokud kupující tato doporučení nedodrží, nenese prodávající odpovědnost za případné škody z toho vyplývající.

Záruka se rovněž nevztahuje na neautorizované opravy zboží, použití jiných než prodávajícím doporučených šroubů/matic při používání, konstrukčních změn nebo použití zboží v rozporu s určením.

Záruka se nevztahuje na: krytky, nálepky, středící kroužky, ventilátory, šrouby a matice.

Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu náhradní zboží po dobu trvání reklamačního řízení.

§7

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Zakoupené zboží nelze vrátit, s výjimkou situace popsané v odst 2 níže.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Odstoupení od smlouvy probíhá v souladu s pravidly vyplývajícími z ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827, v platném znění).

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uvedené v odst 2 výše neplatí, pokud:

Za nákup zboží je spotřebitel povinen zaplatit částku nepřesahující 50 PLN (slovy: padesát zlotých),

kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím veřejné dražby, tedy aukce Allegro s příhozem,

Zboží jsou věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

Pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy v listinné podobě („PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ“) a zaslat jej prodávajícímu doporučeně na jeho adresu: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl.Pro dodržení termínu uvedeného v odst 2 výše, postačí zaslat Prohlášení o odstoupení před uplynutím jeho platnosti.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat alespoň údaj, že spotřebitel odstupuje od smlouvy o prodeji zboží, název zboží, číslo nákupního dokladu, datum uzavření kupní smlouvy, datum převzetí Zboží, jméno a příjmení Spotřebitele, adresu Spotřebitele, číslo bankovního účtu Spotřebitele pro vrácení ceny za Zboží, podpis Spotřebitele a datum podání prohlášení. Spotřebitel může rovněž použít vzor Prohlášení o odstoupení tvořící přílohu č. 1 Pravidel. STÁHNĚTE SI ŠABLONU PROHLÁŠENÍ

Po předložení Prohlášení o odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen neprodleně vrátit Zboží Prodávajícímu, nejpozději však do 14. dne, kdy od smlouvy odstoupil. Ke splnění této lhůty postačí zaslat Zboží na adresu Prodávajícího uvedenou v § 1 odst. 1 písm. 1 Řádu, před uplynutím jejich platnosti. Nedodržení této lhůty opravňuje Prodávajícího odmítnout přijetí vrácení Zboží.

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží, odpovídající nákladům na doručení Zboží Prodávajícímu nebo zaslání vráceného Zboží poštou či kurýrem či jiným způsobem zvoleným Spotřebitelem. Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude vyzvednuto, což bude spojeno s jeho vrácením spotřebiteli.

Zboží by mělo být Prodávajícímu doručeno nebo zasláno kompletní v originálním balení spolu se sadou příslušenství a dokumenty obdržené od Prodávajícího při převzetí Zboží. V případě Zboží vyšší hodnoty Prodávající doporučuje Spotřebiteli zásilku pojistit.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užívání nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Při posuzování snížení hodnoty Zboží bere Prodávající v úvahu stav Zboží v době převzetí zásilky od Spotřebitele.

Jsou-li Zbožím ráfky pro automobily, považuje se za způsob použití jdoucí nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží montáž pneumatik na ráfky, tím spíše jejich montáž do vozidla a další použití. Zjistí-li Prodávající takové využití vráceného Zboží, má právo snížit částku tvořící cenu Zboží, které je předmětem vrácení, o částku odpovídající ztrátě hodnoty Zboží způsobené výše uvedeným způsobem použití. zboží Spotřebitelem. Za plnohodnotné Zboží, u kterého bude mít Spotřebitel nárok na vrácení plné ceny Zboží, tedy budou v případě ráfků považovány pouze ty ráfky, na které nebyly namontovány pneumatiky.

Po obdržení vráceného Zboží a ověření jeho poškození a stop používání vrátí Prodávající do 14 dnů částku představující cenu Zboží na číslo bankovního účtu Spotřebitele uvedené v Prohlášení o odstoupení od smlouvy. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, vrátí prodávající peněžní prostředky na bankovní účet přiřazený k platební kartě Objednatele.

Pokud si Spotřebitel při nákupu zboží zvolil jiný způsob dodání zboží na dobírku, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím (doprava zdarma s platbou předem), částka tvořící vratnou cenu zboží nezahrnuje dodatečné náklady na dodání zboží. vzniklé Spotřebiteli v důsledku volby Dobírka.dobírka.

§8

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících pouze za účelem realizace a obsluhy zadané objednávky a uzavřené kupní smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale neučiní-li tak, vylučuje možnost zadání a provedení Objednávky.

Kupující odesláním objednávky nebo registrací na webové stránce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Kupující v souladu se zákonem ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů má právo na přístup a opravu svých údajů, kontrolu zpracování svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz.

§9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí ustanovení občanského zákoníku a dalších zvláštních zákonů.

Řád nevylučuje ani neomezuje žádná práva Kupujícího, který je Spotřebitelem, na která mu přísluší podle kogentních ustanovení zákona. Pokud se ukáže, že ustanovení nařízení nejsou v souladu s kogentními ustanoveními zákona, která spotřebitelům přiznávají určitá práva, mají přednost kogentní ustanovení zákona.

Pravidla jsou k dispozici všem Kupujícím v elektronické verzi na Webových stránkách.