REGULAMIN SPRZEDAŻY

ALUCENTER S.C.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w umowach sprzedaży zawieranych na odległość z Punkt Handlowo-Usługowy Alucenter S.C. Marcin Myszkowski Łukasz Bielecki spółka cywilna, adres: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, NIP: 8442259532, REGON: 200143874, e-mail: sklep@alucenter.eu, tel.: 692752562 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwana „Sprzedającym”), dotyczących towarów dostępnych aktualnie u Sprzedającego w bieżącej sprzedaży, w szczególności felg aluminiowych, opon oraz akcesoriów do kół.

 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego www.alucenter.pl, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

§2

DEFINICJE

 1. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod domeną internetową www.alucenter.pl.

 2. KUPUJĄCY - osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła zmówienie w Sklepie Internetowym będąca konsumentem lub nieposiadająca statusu konsumenta.

 3. KONSUMENT - Kupujący będący osoba fizyczna, zawierający umowę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin obowiązujący w każdej umowie sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 5. TOWAR – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli zakupu Towaru, złożone przez Kupującego poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, jak również pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego oraz Towaru stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsca jego odbioru lub dostawy oraz formy płatności ceny za Towar.

§3

ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i należy je poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Ceny wskazane obok Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 3. Towary będące w bieżącej sprzedaży u Sprzedającego są fabrycznie nowe i nie posiadają wad fabrycznych i prawnych. W przypadku sprzedaży przez Sprzedającego Towarów używanych lub uszkodzonych, Sprzedający zawrze tą informację w opisie Towaru wraz ze wskazaniem różnic w stosunku do Towaru nowego.

 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza zawartego na Stronie Internetowej, pocztą elektroniczną lub w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Sprzedającego.

 5. W przypadku Zamówienia składanego pocztą elektroniczną wymagane się podanie przez Kupującego swojego imienia i nazwiska, adresu, adresu do wysyłki Towaru, numeru telefonu, wybranego sposobu płatności, dokładnej nazwy oraz numeru Towaru albo linku (hiperłącza) do informacji o Towarze na Stronie Internetowej.

 6. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, po złożeniu zamówienia podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Sprzedającego, wymagane jest jego potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie wiadomości tekstowej (SMS). W tym celu Sprzedający wyśle Konsumentowi na podane przez niego dane wiadomość zawierającą szczegóły zamówienia. Zmówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Konsumenta szczegółów Zamówienia poprzez wiadomość zwrotną.

 7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w Zamówieniu wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.

§4

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Składając Zamówienie Kupujący wybiera sposób płatności za Towar. Płatność ceny może nastąpić w formie przedpłaty - przelewu na konto przed wysyłką Towaru („PRZEDPŁATA”) lub za pobraniem, tj. gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru („ZA POBRANIEM”). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:


  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania środków pieniężnych na koncie firmowym przy Przedpłacie lub w przypadku wysyłki Za Pobraniem, od dokonania zakupu. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się wydłużyć do 10 dni.

 4. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Opakowanie zewnętrzne powinno być nienaruszone (np. przecięte, itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, fakt ten należy natychmiast zgłosić firmie kurierskiej. Kurier ma wówczas obowiązek sporządzenia protokołu szkody, który uprawnia do zgłoszenia reklamacji wobec firmy kurierskiej.

 5. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

 6. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące zgodności dostawy z Zamówieniem należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

 7. W przypadku pomyłki przy pakowaniu paczek Sprzedający pokrywa koszty wysyłki źle zapakowanego towaru do Kupującego oraz wysyłki zwrotnej. Koszty ponownej wysyłki prawidłowo zapakowanego towaru obciążają Kupującego na normalnych zasadach.

 8. W razie zaginięcia przesyłki, powstałego z winy osób trzecich, Sprzedający zastrzega sobie 28 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym na złożenie reklamacji do firmy kurierskiej oraz jej rozpatrzenie.

 9. Dowód zakupu (paragon/faktura VAT), Regulamin oraz karta gwarancyjna wraz z Instrukcją montażu i użytkowania zawsze znajduje się w przezroczystej kopercie na zewnętrznej części opakowania przesyłki.

§5

ZASADY MONTAŻU FELG

 1. W przypadku zakupu felg Kupujący jest zobowiązany dobrać je do pojazdu wg parametrów katalogowych producenta. Jeżeli samochód został poddany modyfikacjom zawieszenia, naprawom blacharskim lub jest wersją limitowaną danego modelu samochodu, co skutkuje niemożliwością montażu felg o standardowych parametrach dla danego modelu samochodu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakupu przez Kupującego niepasujących felg.

 2. Montaż felg powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę lub specjalistyczny zakład zajmujący się profesjonalnie tego typu usługami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż felg oraz powstałe w jego wyniku uszkodzenia lub inne negatywne skutki.

 3. Kupujący przed założeniem ogumienia na felgi jest zobowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia, czy zakupione felgi nie zawadzają o inne elementy zawieszenia czy też nie wystają poza obrys auta.

 4. Kupujący przed montażem zobowiązany jest również do sprawdzenia czy wszystkie felgi są tej samej wielkości, czy wszystkie mają ten sam rozstaw otworów na śruby, osadzenie ET, otwór centrujący.

 5. Po przejechaniu 50-100 km od montażu felg należy dokręcić śruby/nakrętki mocujące felgi.

§6

GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Gwarancja jakości na felgi aluminiowe sprzedawane przez Sprzedającego udzielana jest na okres 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu. Okres gwarancji na pozostałe Towary objęte gwarancją każdorazowo podawany jest przez Sprzedającego w opisie Towaru zawartym na Stronie Internetowej.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu na jego adres: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl, przez Kupującego reklamowanego Towaru wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz pismem zawierającym opis zgłaszanych zastrzeżeń podpisanym przez Kupującego („REKLAMACJA”).

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Sprzedający w przypadku uwzględnienia reklamacji pisemnie poinformuje Kupującego o sposobie oraz terminie jej załatwienia. Jeżeli reklamacja z uwagi na jej bezzasadność zostanie odrzucona Sprzedający z zachowaniem powyższego terminu odeśle reklamowany towar wraz z pismem wyjaśniającym powody odrzucenia reklamacji na adres Kupującego.

 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa niezgodna z zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji montażu i użytkowania otrzymanej wraz z Towarem, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

 5. Felgi chromowane nie są przeznaczone do stosowania w okresie zimowym, gdyż chemia oraz sól stosowana do odmrażania dróg może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej. W przypadku niezastosowania się przez Kupującego do tych zaleceń, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego uszkodzenia.

 6. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw towaru, stosowania w okresie eksploatacji śrub/nakrętek innych niż zalecane przez Sprzedającego, zmian konstrukcyjnych lub używania Towarów niezgodnie z przeznaczeniem.

 7. Gwarancji nie podlegają : dekielki, naklejki, pierścienie centrujące, wentylnice, śruby oraz nakrętki.

 8. Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu na czas trwania procedur reklamacyjnych towaru zastępczego.

 9. Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby zakupione przez Kupującego na terenie Polski.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY TOWARU)

 1. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2 poniżej.

 2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Towarów bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

 3. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umowy wskazane w ust. 2 powyżej nie przysługuje w sytuacji, gdy:

  • Konsument z tytułu zakupu Towarów jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

  • umowa sprzedaży została zawarta w drodze aukcji publicznej, tj. Aukcji Allegro z licytacją,

  • Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 4. W celu odstąpienia od umowy Konsument, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej („OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU”) oraz przesłać je Sprzedającemu listem poleconym na jego adres: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 powyżej wystarczające jest wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej wskazanie, że Konsument odstępuje od umowy sprzedaży Towaru, nazwę Towaru, numer dokumentu zakupu, datę zawarcia umowy sprzedaży, datę odbioru Towaru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, numer rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu ceny za Towar, podpis Konsumenta oraz datę złożenia oświadczenia. Konsument może również skorzystać ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA

 7. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, przed jego upływem. Nie zachowanie tego terminu uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, odpowiadające kosztom dostarczenia Towaru Sprzedającemu lub odesłania zwracanego Towaru przesyłką pocztową lub kurierską lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta. Towar przesłany do Sprzedającego za pobraniem nie będzie odbierany, co będzie wiązało się z ich zwrotem do Konsumenta.

 9. Towar powinien być dostarczony Sprzedającemu lub przesłany w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz dokumentów otrzymanych od Sprzedającego przy odbiorze Towaru. W przypadku Towaru o wyższej wartości Sprzedający zaleca ubezpieczenie przez Konsumenta przesyłki.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający przy ocenie zmniejszenia wartości Towaru bierze pod uwagę stan Towaru z chwili otrzymania przesyłki od Konsumenta.

 11. W przypadku, gdy Towarem są felgi samochodowe, za sposób korzystania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru uznaje się montaż opon na felgach, a tym bardziej ich montaż w pojeździe i dalsze użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego takiego sposobu użytkowania zwracanego Towaru, ma on prawo zmniejszenia kwoty stanowiącej cenę Towaru podlegającą zwrotowi, o kwotę odpowiadającą utracie wartości Towaru spowodowanej wyżej wskazanym sposobem użytkowania Towaru przez Konsumenta. Pełnowartościowym Towarem, za który Konsumentowi przysługiwać będzie zwrot pełnej ceny Towaru, w przypadku felg, będą zatem tylko te felgi, na które nie były zamontowane opony.

 12. Po otrzymaniu zwracanego Towaru oraz weryfikacji pod względem uszkodzeń oraz śladów użytkowania Sprzedający zwróci kwotę stanowiącą cenę Towaru w ciągu 14dni na numer rachunku bankowego Konsumenta podany w Oświadczeniu o odstąpieniu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 13. Jeżeli Konsument wybrał przy zakupie Towaru sposób dostawy za pobraniem, który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (darmowa dostawa przy Przedpłacie), kwota stanowiąca cenę Towaru podlegającą zwrotowi, nie obejmuje dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta ze względu na wybór dostawy Za pobraniem.

§8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji i obsługi złożonego Zamówienia oraz zawartej umowy sprzedaży.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak wyklucza możliwość złożenia i realizacji Zamówienia.

 3. Składając Zamówienie lub rejestrując się na Stronie Internetowej Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 4. Kupujący zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.

§9

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczegółowych.

 2. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo stosowania mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

__________________ (miejscowość), dnia ___________ (data)

_______________________ (imię i nazwisko konsumenta)

_______________________

_____________________________ (adres konsumenta)

_______________________ (adres e-mail konsumenta)

_______________________ (numer telefonu konsumenta)

Punkt Handlowo-Usługowy Alucenter S.C.

Marcin Myszkowski Łukasz Bielecki
spółka cywilna

ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl

e-mail: sklep@alucenter.eu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Działając w imieniu własnym, korzystając z uprawnień konsumenta, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży _________________________ (nazwa Towaru) zawartej na odległość. Jednocześnie informuję, że zwracany Towar otrzymałem w dniu _________________ (data odbioru przesyłki), w związku z tym 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy został zachowany. Zwrotu ceny za Towar proszę dokonać na mój rachunek bankowy o numerze ______________________________________________ (numer rachunku bankowego do zwrotu ceny). Zobowiązuję się dostarczyć zwracany Towar na adres Państwa firmy w terminie 14 dni od wysłania niniejszego oświadczenia.

DANE IDENTYFIKUJACE ZWRACANY TOWAR:

LP.

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

MODEL, ROZMIAR

DATA SPRZEDAŻY
(wg rachunku/faktury)

NUMER RACHUNKU/FAKTURY

_________________________________

(czytelny podpis konsumenta)