ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY TOWARU)

 1. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2 poniżej.

 2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Towarów bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

 3. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umowy wskazane w ust. 2 powyżej nie przysługuje w sytuacji, gdy:

  • Konsument z tytułu zakupu Towarów jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

  • umowa sprzedaży została zawarta w drodze aukcji publicznej, tj. Aukcji Allegro z licytacją,

  • Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 4. W celu odstąpienia od umowy Konsument, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej („OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU”) oraz przesłać je Sprzedającemu listem poleconym na jego adres: ul. Suwalska 2C/5, 16-427 Przerośl.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 powyżej wystarczające jest wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej wskazanie, że Konsument odstępuje od umowy sprzedaży Towaru, nazwę Towaru, numer dokumentu zakupu, datę zawarcia umowy sprzedaży, datę odbioru Towaru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, numer rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu ceny za Towar, podpis Konsumenta oraz datę złożenia oświadczenia. Konsument może również skorzystać ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA

 7. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, przed jego upływem. Nie zachowanie tego terminu uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, odpowiadające kosztom dostarczenia Towaru Sprzedającemu lub odesłania zwracanego Towaru przesyłką pocztową lub kurierską lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta. Towar przesłany do Sprzedającego za pobraniem nie będzie odbierany, co będzie wiązało się z ich zwrotem do Konsumenta.

 9. Towar powinien być dostarczony Sprzedającemu lub przesłany w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz dokumentów otrzymanych od Sprzedającego przy odbiorze Towaru. W przypadku Towaru o wyższej wartości Sprzedający zaleca ubezpieczenie przez Konsumenta przesyłki.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający przy ocenie zmniejszenia wartości Towaru bierze pod uwagę stan Towaru z chwili otrzymania przesyłki od Konsumenta.

 11. W przypadku, gdy Towarem są felgi samochodowe, za sposób korzystania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru uznaje się montaż opon na felgach, a tym bardziej ich montaż w pojeździe i dalsze użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego takiego sposobu użytkowania zwracanego Towaru, ma on prawo zmniejszenia kwoty stanowiącej cenę Towaru podlegającą zwrotowi, o kwotę odpowiadającą utracie wartości Towaru spowodowanej wyżej wskazanym sposobem użytkowania Towaru przez Konsumenta. Pełnowartościowym Towarem, za który Konsumentowi przysługiwać będzie zwrot pełnej ceny Towaru, w przypadku felg, będą zatem tylko te felgi, na które nie były zamontowane opony.

 12. Po otrzymaniu zwracanego Towaru oraz weryfikacji pod względem uszkodzeń oraz śladów użytkowania Sprzedający zwróci kwotę stanowiącą cenę Towaru w ciągu 14dni na numer rachunku bankowego Konsumenta podany w Oświadczeniu o odstąpieniu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 13. Jeżeli Konsument wybrał przy zakupie Towaru sposób dostawy za pobraniem, który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (darmowa dostawa przy Przedpłacie), kwota stanowiąca cenę Towaru podlegającą zwrotowi, nie obejmuje dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta ze względu na wybór dostawy Za pobraniem.